nejtilbiogas.dk

Kværs d. 02-05-2021

Biogas Kværs

Status:

Som sikkert mange ved er der pt. opstået en ny situation vedr. Biogasanlægget ved Kværs.

 

Nature Energy har opført en ulovlig reaktortank, som nu står til skue for alle. Det har betydet at den store opbakning vi hele tiden har haft, nu er blevet langt større og dækker hele kommunen.

 

Kort fortalt er der nu byggestop på ubestemt tid, og i første omgang afventer vi en redegørelse fra kommunen, som efter kommunens plan skal fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget på tirsdag den 4. maj.

 

Lige nu står Sønderborg kommune med en lovlig lokalplan, uden vejadgang og uden miljøgodkendelse. Og uden vejadgang til Felstedvej, ingen lokalplan. Sønderborg Kommunen har pt. bedt Nature Energy om selv at finde en løsning vedr. vejadgang. De metoder der her benyttes strider imod alt god demokrati.

 

Vi har endnu ikke mødt én eneste politikker der ville stå samme med os og kigge på landskabet og sige ”det er OK.”

 

Vores tilbud om dialog med politikerne står altid ved magt. Enkelte har været her, og vi forventer flere. Vi mener at beslutningsgrundlaget ikke har været fyldestgørende, og at byrådsmedlemmerne har truffet deres beslutning på et uoplyst grundlag, Derfor vil vi gerne informere politikerne, med den viden vi har samlet.

 

 

Vi kan kontaktes på E-mail eller telefon: 

Hans Jørgen Vaarbjerg 20448865 hj@vaarbjerg.dk

Tine M. Brodersen 61690356

Claus Christensen 20 58 58 04 eller cch@ccnet.dk

Kværs d. 22-4-2021

Den sidste nye udvikling hos Nature Energy og Sønderborg kommune

Der er nu kommet afgørelser i tre klagesager. Hvilket har betydet, at nævnene har ophævet både ekspropriationen, VVM-tilladelsen og Miljøgodkendelsen.

Samtidig har Sønderborg kommune nu opdaget, hvilket vi andre har vidst længe, At Nature Energy bygger på en grave og støbe tilladelse.  Dette er ulovligt.

Uden VVM-tilladelse og Miljøgodkendelse er grave og støbe arbejdet heller ikke lovligt.

Dette har tilsammen betydet at d. 21. april udstedte Sønderborg kommune et påbud om at Nature Energy øjeblikkeligt skulle indstille arbejdet.

Yderligere info følger snarest her på siden

Kværs d. 30-3-2021

Hermed information om de seneste afgørelser fra planklagenævnet

 

Borgerne omkring Kværs, herunder Felsted, Snur-om og Tørsbøl har i fællesskab indgivet klage til Planklagenævnet over lokalplanens gyldighed. Desværre har vi nu fået afslag i denne klage. Planklagenævnet har erklæret lokalplanen gyldig.

 

Et par dage efter kom afgørelsen i klagen over ekspropriationen fra to lodsejere, hvor kommunen havde besluttet en ekspropriation af deres jorde, for at kunne lave en adgangsvej til Nature Energy’s biogasanlæg. Begge disse lodsejere har fået medhold, hvilket betyder at Planklagenævnet har ophævet ekspropriationen.

 

Begge afgørelser er offentlige på Planklagenævnets hjemmeside og kan læses her:

Afgørelse over selve lokalplanen til Biogasanlægget


19-06284-25_Afgørelse_2136598_1_0_anonymiseret.pdf (naevneneshus.dk)


 Afgørelse over ekspropriation af jord til nødvendig vejadgang til lokalplanen


20-14706-17_Afgørelse_2142833_13_0_anonymiseret.pdf (naevneneshus.dk)

 

Der mangler fortsat en afgørelse fra Ankestyrelsen og Miljøklagenævnet, hvilket vi afventer i styregruppen

 

Hvad betyder dette så i praksis for os der bor i Kværs?

Afslaget i Planklagenævnet er selvfølgelig en stor skuffelse, pt. Er vi igang med at undersøge andre muligheder samt hvad og hvilke rettigheder vi har. Da vi følger loven 100%.

 

I lokalplanen står der, at en forudsætning for at bygge biogasanlæg i Kværs er, at der kan etableres vejadgang til Felstedvej.

I byggetilladelsen fra Sønderborg kommune udstedet til Nature Energy, står der meget tydeligt, at vælger Nature Energy at påbegynde byggeriet før der er en afklaring omkring vejadgang til Felstedvej, er det for egen risiko og regning.

 

Nu er det store spørgsmål om Sønderborg kommune og Sønderborg byråd tør at håndhæve deres egne regler – er de deres job bevidst og tør de varetage den enkelte borgers rettighed?

 

Vi i styregruppen fortsætter vores utrættelige arbejde, på at sikre at vi ikke får et kæmpe biogasanlæg i vores nærhed.

 

Tjek evt. facebookgruppen: (1) Nejtilbiogas.dk - Vi siger nej tak til biogasanlæg i Kværs og Snurom | Facebook

Her er der yderligere info.

Bedste hilsner fra Styregruppen for Nejtilbiogas.dk  

Læserbrev 12. november 2020

 

Hans Jørgen Vaarbjerg

Felstedvej 40

6300 Gråsten

 

Biogas Kværs.

 

I august meddelte Nature Energy, at biogasanlægget ved Kværs var opgivet.

I september blev det meddelt, at anlægget skal bygges.

I oktober blev meddelt, at 1. spadestik afholdes 20. oktober og at anlægget skal bygges næste sommer, med færdigmelding til foråret 2022.

Den 19. oktober aflyses 1. spadestik.

Nu i november oplyses det, at man går i gang omgående, og at anlægget stort set skal stå færdigt til foråret 2021.

Gad vide hvorfor dette projekt lige pludselig skal gennemføres på den mest uhensigtsmæssige årstid, rent vejrmæssigt?

 

Er det fordi klagerne hos Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Ankestyrelsen endnu ikke er afgjort. De forventes afgjort medio 2021.

 

Vil man presse byggeriet igennem, så man kan stå med et næsten færdigt anlæg, når klagerne behandles. For derved at kunne argumentere for diverse tilpasninger og lovliggørelser af anlægget i forhold til klagerne. Gerne med kommunens hjælp, og

alt sammen i CO2-regnskabets hellige navn.

 

Det er godt nok usmageligt, både af kommunen og bygherren.

Måske spiller det også ind, at den folkelige og politiske modstand mod placeringen ved Kværs stiger stødt efterhånden, som det bliver mere og mere klart, at grundlaget for placeringen ikke er til stede.


Kommunen har meddelt de 3 lodejere at deres jord eksproprieres, dette er meldt ud i styregruppen i går d. 5/10 2020, kl. 20.20:  

Kære alle.

For at informationen er opdateret, har jeg i dag kl. 19:30 modtaget meddelelse om, at lodsejerne vedr. ny adgangsvej dd. har modtaget meddelelse om ekspropriation.

 

Med venlig hilsen

Hans Jørgen


Vi skal jo her, som tidligere meldt ud, at vi går juraens vej, dvs. at os i styregruppen har fat i vores advokat, som bestemmer det næste skridt. Husk på, at juraen ofte tilgodeser det enkelte menneste, det satser vi også på her.

På vegene af Hans Jørgen. / Claus Christensen

Kværs d. 5/9-2020 fra vores talsmand Hans Jørgen.

Kværs Biogas forventes skrinlagt.

 

Formanden for Nature Energy har gentagne gange udtalt, at hvis der kommer et biogasanlæg ved Kliplev, så skal der ikke bygges ved Kværs. Der bygges ved Kliplev, derfor må konklusionen være, at anlægget ved Kværs skrinlægges.

 

Det er også bemærkelsesværdigt at beslutningen vedr. køreplanen for ekspropriation af vej, der blev truffet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. august, ikke er ført ud i livet.

Der er ikke udført VVM-screening, eller udarbejdet VVM-rapport, ej heller har lodsejerne fået besked om ekspropriation til en ny vej. Trafiksikkerhedsrapport er ikke færdigbearbejdet. Visualisering af vejprojektet er aldrig udarbejdet.

 

Biogasrojektet beskrives altid som et samarbejde med lokale landmænd, det får det til at se ud som om langt de fleste er med. Det er simpelthen ikke rigtigt. Derimod har lokale landmænd og borgere indtil nu indsamlet et stort beløb til kampen mod placeringen af biogasanlæg ved Kværs. Og bakker fuldt op om modstanden mod anlægget ved Kværs.

Biogasanlægget ved Kværs, giver ingen mening, når der er et stort biogasanlæg ved Kliplev.

 

Yderligere fraråder landsorganisationen for gylleleverandører iflg. deres nyhedsbrev fra 20 maj. danske landmænd at indgå kontrakt med Nature Energy, på grund af dårlige afregningspriser til landbruget og lang bindingsperiode. 

 

Rygter om, at vejprojektet med udkørsel til Felstedvej opgives, og der i stedet etableres adgang fra Avntoftvej, forventer jeg ikke kan accepteres af nogen politiker. Politikerne har lovet, ingen udkørsel til Avntoftvej.

Kværs-Tørsbøl-Snur-om & Felsted

d. 6-7-2020

Kære alle, hermed en længe ventet opdatering på vores alle sammens kamp mod biogas i Kværs!


En lille opdatering på hvad der sker omkring biogasanlægget i Kværs.
Vi har de seneste måneder brugt meget tid på at læse, genlæse og nærlæse forskellige love om både ekspropriation, lokalplaner, biogas osv. Vi har ligeledes været i kontakt med rigtig mange mennesker, der hver især forsøger at påvirke sagen, i et håb om at Sønderborg kommune vågner op og stopper opførslen af Nature Energy's biogasanlæg.
Der har været afholdt Åstedsforretning omkring selve ekspropriationen af adgangsvejen, denne vil blive besluttet eller forkastet i byrådet d. 12. august. Herefter har parterne i ekspropriationen en klagefrist på fire uger med mulighed for at indgive klage til planklagenævnet. På nuværende tidspunkt har alle parterne oplyst, at de ikke accepterer en ekspropriation og vil klage til planklagenævnet.
Vi har udsendt informationer til forskellige landmænd omkring Nature Energy's forretnings metoder, der ikke er for kønne i kanten.
Senest har vi henvendt os til Syd og Sønderjyllands politi, da vi har stillet spørgsmål ved, hvorvidt politiet er bekendt med alle informationener omkring det kommende vejanlæg. Dette har resulteret i at politiet henstiller til, at de høres på ny.
Sønderborg kommune hævder stadigvæk, at biogasanlægget bygges i samarbejde med lokale landmænd - Et argument der bliver mere tyndt.
Den klage vi allerede har indsendt til Planklagenævnet forventes færdigbehandlet til april 2021.
Vi bliver ofte kontaktet af folk der hører nye informationer, det skal I have mange tak for. Vi følger op på alle de informationer som vi får. - Tusinde tak for den store opbakning.
Så blive endelig ved med at ringe til os, eller kig forbiKværs d. 1-9-2019

Referat fra dagens midtsvejmøde i styregruppen:


Borgerne i Felsted, Snur-om, Tørsbøl og Kværs bakker op!

I dag holdt styregruppen midtvejsmøde, om biogasanlægget ved Kværs.

Følgende punkter blev gennemgået:

  1. Styregruppen, hvem er vi og hvem repræsenterer vi?
  2. Advokaten: Vi har hyret Trolle Advokaterne til at hjælpe os med klagesagen.
  3. Hvad er status pt?
  4. Den kommende tid, hvad sker der nu?


Der er ingen tvivl om, at advokaten yder et kæmpe bidrag både med rådgivning og udarbejdelse af diverse klager.

Der er pt. indsendt klage til både planklagenævnet, og miljø – og fødevarestyrelsen, med klager i begge nævn står vi stærkt!

Sønderborg kommune har nu haft mulighed for at indgive bemærkninger på vores klager til de to nævn. Pt. er det så styregruppen, i samarbejde med vores advokat, der har mulighed for at indgive bemærkninger til kommunens bemærkninger. Herefter vi de to nævn behandle vores klager og træffe en endelig og fast afgørelse.

Publikum til dagens midtvejsmøde havde en del rigtig gode og meget konkrete spørgsmål og forslag til styregruppen, hvilket blev besvaret og drøftet

Som det blev oplyst på mødet, så er både styregruppen, og borgerne i Kværs parate til at kæmpe videre - Vi er nået langt, og vi fortsætter!

Tusind tak, for jeres uvurderlige opbakning, og hjælp til både praktisk hjælp og sparring, uden Jer alle, havde vi aldrig kommet så langt som vi er i dag!

Blandt borgerne i Kværs er der kommet tilkendegivelse om fortsat at bakke op, moralsk som økonomisk! Kampen fortsætter!

Her er et billed fra dagens møde 

HUSK infomøde d. 1/9 kl. 10.00

NEJ TAK TIL

Biogasanlæg ved Kværs

 

Tak til alle der bidrager økonomisk og moralsk til vor kamp mod placering af et af verdens største biogasanlæg ved Kværs.

 

Der er indsamlet et betydeligt beløb fra private, og vi har aftaler med erhvervsdrivende om at supplere.

 

Alle beløb betyder noget, og vi er med jeres hjælp rigtig godt på vej, jeres opbakning har stor betydning.

Endelige beløb og regnskab kan vi først aflægge, når sagen er afsluttet.

 

Byrådet og kommunens håndtering af indsigelserne var forventet, og vi er forberedte på næste etape.

Efter en evt. godkendelse af lokalplanen på byrådsmøde den 26. juni, er der en 4 ugers klagefrist, som vi vil benytte.

 

Alle inviteres til møde, hvor regnskaber samt status vil blive fremlagt.

Søndag d. 1. september kl. 10 sted: Felstedvej 40, 6300 Gråsten

 

 

Tusind tak til alle.

 

 


Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte:

 

Hans Jørgen Vaarbjerg tlf.: 20 44 88 65

Tine M. Brodersen tlf.: 61 69 03 56

Henning Andersen, Claus Christensen, Gunder Jensen, Lars Lenger, Troels Petersen

Kværs d. 9 juli 2019

Pressemeddelelse:

Biogasanlægs-modstandere skriver til Planklagenævnet

Styregruppen mod placeringen af et biogasanlæg i Snur-om - Kværs sender klage til Planklagenævnet

Se mere her:

https://www.sonderborgnyt.dk/biogasanlaegs-modstandere-skriver-til-planklagenaevnet/

Da der er byrådsmøde d. 26 Juni 2019, hvor byrådet skal stemme om en evt. godkendelse af anlægget ved Snur-om og Kværs, må du som besøgende her, gerne jævnligt besøge vores hjemmeside for udviklingen i vores kamp mod anlægget. 

Vi er slet ikke kamptrætte, og jeg fornemmer, at folk i dag er SÅ kampklare! Folk i vores lokalområde giver IKKE op! 

Webmaster: Claus Christensen. E-mail: webmaster@nejtilbiogas.dk 

Kværs d. 20 Juni 2019

Kender Sønderborg Kommune ejerne bage Nature Energi? Debatindlæg af Claus Christensen

https://www.sonderborgnyt.dk/debatindlaeg-kender-soenderborg-kommune-ejerne-bag-nature-energi/

Kværs d. 20 Juni 2019

Borgmesteren har mistet jordforbindelsen, debatindlæg af Claus Christensen

https://www.sonderborgnyt.dk/debatindlaeg-borgmesteren-har-mistet-jordforbindelsen/

Aabenraa d. 19 Juni 2019

Hvor mange milliarder vil vi bruge på klimakampen?

Her er et rigtig godt indlæg der sætter Danmarks tiltag mod en CO2 neutral fremtid i perspektiv

https://www.jv.dk/debat/Hvor-mange-milliarder-vil-vi-bruge-paa-klimakampen/artikel/2728349

Nordborg d. 20 Juni 2019

Som man råber i skoven, får man svar

Humoristisk indlæg på debatindlægget: Masser af fejl i tilladelsen til biogasanlæg ved Kværs

https://www.jv.dk/debat/Som-man-raaber-i-skoven-faar-man-svar/artikel/2728752

Kværs d. 20 Juni 2019

Biogasanlæg ødelægger Kværs-miljøet

En vinkel fra en tilflytter fra 2017

https://www.jv.dk/debat/Biogasanlaeg-oedelaegger-Kvaers-miljoeet/artikel/2728723

 

Kværs d. 17 Juni 2019

Debatindlæg: Masser af fejl i tilladelsen til biogasanlæg ved Kværs

Her er et debatindlæg omkring forvaltningens håndtering af sagen, som kun kan betegnes som grotesk

Se mere her:

https://www.sonderborgnyt.dk/debatindlaeg-masser-af-fejl-i-tilladelsen-til-biogasanlaeg-ved-kvaers/

Kværs d. 17 Juni 2019

Debatindlæg om biogas i Kværs: Kære politikere – kom nu ned fra træet

Her er historien om ikke kun Sønderborgs borgmester, men faktisk hele byrådet, der er kravlet op i Project Zeros CO2 neutrale træ, og åbenbart ikke magter, at klatre ned igen, og møde deres egne borgere i øjenhøjde...

Se mere her: 

https://www.sonderborgnyt.dk/debatindlaeg-om-biogas-i-kvaers-kaere-politikere-kom-nu-ned-fra-traeet/

Kværs d. 17-05-2019

Planen om et biogasanlæg ved Kværs fik 95 til at skrive høringssvar

Se mere her:

https://www.sonderborgnyt.dk/planen-om-et-biogasanlaeg-ved-kvaers-fik-95-til-at-skrive-hoeringssvar/Felsted-borgere i oprør over biogasanlæg i nabokommune: Det truer vores udvikling:

Se mere her:

https://www.jv.dk/aabenraa/Felsted-borgere-i-oproer-over-biogasanlaeg-i-nabokommune-Det-truer-vores-udvikling/artikel/2716985


Feldstedegnens Borgerforening: Vi vil ikke betale prisen for Sønderborgs klima-drømme:

Se mere her:

https://www.sonderborgnyt.dk/feldstedegnens-borgerforening-vi-vil-ikke-betale-prisen-for-soenderborgs-klima-droemme/

Pressemeddelelse, d. 24-04-2019

Beboere hyrer topadvokat i kamp mod biogasanlæg

 

Planerne om opførelse af et af verdens største biogasanlæg ved Kværs i Sønderjylland møder massiv lokal modstand. Indtil nu har omkring 300 beboere skrevet under på en protest, som opfordrer Sønderborg Kommunes politikere til at droppe planerne.

 

-Jeg har en klar forventning om, at Sønderborg Kommune vil modtage mange indsigelser mod planerne, siger formanden for den lokale styregruppe gårdejer Hans Jørgen Vårbjerg.

 

-Lugt, støj, udsigten til kraftig værdiforringelse af ejendommene og trafikale spørgsmål er noget, der kan få mange følelser i kog for ikke at tale om de psykiske og mentale følger. Men vi ønsker en seriøs dialog og sagsbehandling. Derfor har vi netop involveret os med en af landets skarpeste jurister på området, advokat og partner Anne Vilslev Petersen fra Advokatfirmaet Trolle i Fredericia. Hun skal gennemgå hele sagsforløbet, som vi på en række punkter mener er lidt ejendommelig. Sagsbehandlingen og den tid tingene normalt tager i det kommunale regi undrer os. Det er, som om tingene skal hastes igennem.

 

-Man er gået i gang med et biogasanlæg i Glansager lidt øst for Sønderborg, og man er i Aabenraa Kommune langt med et biogasanlæg ved Kliplev blot 7-8 kilometer fra Kværs. Hvad skal vi så med et kæmpe anlæg i Kværs. Det er fuldkommen overflødigt. Et biogasanlæg i Kværs skader så meget og gavner så lidt, fastslår Hans Jørgen Vårbjerg.

 

Indsigelser mod det fremlagte lokalplanforslag skal være indsendt til Sønderborg Kommune senest den 15. maj. Forvaltningen og politikerne vil herefter vurdere indsigelserne, og går det efter kommunens tidsplan, skal planen enten godkendes eller forkastes på et byrådsmøde i løbet af juni.

OBS: 

Til orientering har advokat Anne Vilslev Petersen meddelt styregruppen, at hun af princip ikke kommenterer på løbende sager.


Vi er nu også på Facebook, se mere her: 

https://www.facebook.com/groups/416164375868106/

Husk at kommentere både lokalplan og miljørapporten, hvis du siger

"Nej tak til Biogasanlæg i Kværs!"

Deadline for for kommentarer til lokalplansforslaget, eller kommentarer til miljørapporten og udkast til tilladelse skal være kommunen i hænde senst d. 15 maj 2019! Jvf. borgermødet d. 3 april 2019 på Kvæs Kro

Se mere her: 

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/offentlig-hoering-af-forslag-til-lokalplan-og-kommuneplantillaeg-med-miljoevurdering-af


Kværs og omegns borgere sagde effektivt fra på borgermøde i Kværs angående det kommende biogasanlæg ved Kværs

Kommunen havde sammen med Nature Energy og deres rådgiver Niras, og en konsulent fra Rambøll innviteret til borgermøde på Kværs Kro i d. 3 april 2019 kl. 17.00.

Vrede borgere fra området mødte talstærkt op og allerede indet mødet var godt i gang sagde de utilfredse borgere fra!

Læs videre i nedestestående artikler:


Buh-råb og korslagte arme: Borgere i Kværs ønsker ikke biogasanlæg:

Sønderborg Kommune fremlagde sine planer for det mulige biogasanlæg ved Snurom nær Kværs til et borgermøde på Kværs Kro. Over 200 borgere mødte op og budskabet til kommunen var klart: Rejs hjem og tag det af bordet.

Se mere her på Jyske Vestkysten:

https://www.jv.dk/soenderborg/Buh-raab-og-korslagte-arme-Borgere-i-Kvaers-oensker-ikke-biogasanlaeg/artikel/2702780


Kværs og omegn er meget utilfredse over placeringen af biogasanlæg:

Se mere her på SønderborgNYT:

https://www.sonderborgnyt.dk/kvaers-og-omegn-er-meget-utilfredse-over-placeringen-af-biogasanlaeg/


Borgere i Kværs: Biogasanlæg kommer på tværs:

Onsdag eftermiddag samledes 200 borgere til møde i Kværs for at høre mere om et biogasanlæg, der planlagt opført ved den sønderjyske landsby.

Se mere her: på TVsyd

https://www.tvsyd.dk/artikel/borgere-i-kvaers-biogasanlaeg-kommer-paa-tvaers


Se TVS nyhederne 19:30 her, hvor aftens første punkt er: "Nej tak til biogasanlæg" Live video

https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-04-2019/1930/1930-03-apr-2019?autoplay=1#player